Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Thuisdier Oppas

Artikel 1 – Definities1.1 Opdrachtnemer: ThuisDierService Pegasus

1.2 Opdrachtgever: Persoon die opdrachtnemer de opdracht geeft om zijn/haar dier(en) tegen betaling te verzorgen.

1.3 Opdracht: Het verzorgen van het dier van opdrachtgever door opdrachtnemer, zoals overeengekomen in de oppasovereenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht te weigeren of te annuleren.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak maken op bepalingen gesteld in vorige versies van de algemene voorwaarden.

2.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van Thuisdier Oppas tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie e.d.

Artikel 3 – Gezondheid en verzorging

3.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voorraad aan benodigdheden die een goede verzorging van het dier mogelijk maakt, zoals voedsel, bodembedekking, kattenbakvulling, eventuele medicijnen en schoonmaakmiddelen. Mocht er een tekort aan noodzakelijke benodigdheden zijn dan worden deze door opdrachtnemer gekocht en financieel voorgeschoten. De kosten worden achteraf in rekening gebracht bij opdrachtgever.

3.2 De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor besmetting, het ziek worden of overlijden van een dier van de opdrachtgever, tenzij er aantoonbare bewijzen van nalatigheid zijn.

3.2.1 De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor besmetting met vlooien en/of wormen. Opdrachtgever wordt geacht voor vertrek te zorgen dat de dieren zijn behandeld met een ontwormings- en anti-vlooien-middel. Indien er toch vlooien en/of wormen worden geconstateerd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de dieren behandelen en zijn de kosten daarvoor voor de opdrachtgever.

3.3 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of gedragsafwijkingen van het dier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever of met de contactpersoon van de opdrachtgever. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer, na overleg met de opdrachtgever of diens contactpersoon, een dierenarts consulteren.

3.4 Bij levensbedreigende situaties van het dier, en indien opdrachtgever op dat moment niet bereikbaar is, is opdrachtnemer door opdrachtgever gemachtigd om, op kosten van opdrachtgever, eerst te handelen in het belang van het te verzorgen dier. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de ingeschakelde dierenarts, eerst contact met opdrachtgever of diens contactpersoon worden gezocht.

3.5 Eventuele dierenartskosten worden voorgeschoten door opdrachtnemer en dienen achteraf door opdrachtgever aan opdrachtnemer terugbetaald te worden.

3.6 Opdrachtnemer zal in het geval van overlijden van het dier eerst contact opnemen met de opdrachtgever of diens contactpersoon alvorens te handelen. Indien mogelijk en gewenst, zullen wij het dier in een vriezer bewaren, zodat u bij thuiskomst zelf het afscheid kunt regelen.

Artikel 4 – Rechten en plichten4.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden zoals overeengekomen in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren gedurende de overeengekomen periode.

4.2 Opdrachtgever dient vroegtijdige of latere terugkomst dan overeengekomen einddatum zo spoedig mogelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij vroegtijdige terugkomst wordt, in geval van vooruitbetaling, door opdrachtnemer indien gewenst restitutie van niet genoten diensten verleend, indien er sprake is van een zwaarwegende reden, (zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie) of overmacht. Bij latere terugkomst worden de overeengekomen diensten automatisch voortgezet. De meerkosten worden achteraf in rekening gebracht.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen dier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. De toegang geldt eveneens voor de benodigdheden voor de optimale verzorging van het dier en toegang tot benodigdheden waar extra diensten voor zijn afgenomen.

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

4.8 Opdrachtgever brengt bij thuiskomst opdrachtnemer via de telefoon of e-mail op de hoogte.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding, opzeggen overeenkomst

5.1.1 De opdrachtgever is, bij het annuleren van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde verzorgperiode, indien deze geheel of gedeeltelijk in de schoolvakanties vallen, geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 21 dagen of meer voor de betreffende periode is gemeld bij opdrachtnemer.

Bij annulering minder dan 21 dagen, maar meer dan 7 dagen voor de betreffende periode, is de opdrachtgever 50% van het bedrag (= aanbetaling) verschuldigd aan opdrachtnemer, dat overeengekomen is voor de vastgelegde verzorgperiode.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de betreffende periode is opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd aan opdrachtnemer.

5.1.2 De opdrachtgever is, bij het annuleren van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde verzorgperiode, indien deze in het geheel buiten de schoolvakanties vallen, geen annuleringskosten verschuldigd, indien de annulering 7 dagen of meer voor de betreffende periode is gemeld bij opdrachtnemer.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de betreffende periode is opdrachtgever 50% van het bedrag (=aanbetaling) verschuldigd aan opdrachtnemer.

Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten.

5.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

5.3 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

5.4 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien opdrachtnemer de opdracht annuleert, om wat voor reden dan ook, worden eventuele al gedane betalingen aan opdrachtgever gerestitueerd.

5.5 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze een ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6 – Betalingen

6.1. De betaling voor overeengekomen diensten geleverd door opdrachtnemer dient in zijn geheel vooraf aan de verzorgperiode te zijn voldaan en uiterlijk 7 dagen voor de start van de overeenkomst op rekening van opdrachtnemer bijgeschreven te zijn of contant aan opdrachtnemer overhandigd te zijn.

6.2 Onvoorziene kosten worden door opdrachtnemer voorgeschoten en dienen door opdrachtgever terugbetaald te worden aan opdrachtnemer, waarbij tevens extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

6.3 Nabetaling van extra kosten of diensten dienen te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie en/of onvolledige gegevens.

7.3 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits de schade te wijten is aan aantoonbare opzet of nalatigheid van de opdrachtnemer.

7.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 De eigenaar van het dier is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn dier toebrengt aan opdrachtnemer, derden of aan de eigendommen van opdrachtnemer of derden. Dit geldt ook tijdens de afwezigheid van de eigenaar, wanneer opdrachtnemer de verzorging van het dier op zich neemt.

7.7 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer niet bij machte is om overeengekomen diensten te verlenen, is opdrachtnemer gerechtigd derden in te schakelen om de afgesproken diensten te verlenen. Is het om wat voor reden dan ook niet mogelijk de diensten te verlenen, dan zal de opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

7.8 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

7.9 Opdrachtnemer voert de overeengekomen taken zo goed als mogelijk is uit. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, vermissing of overlijden van het dier.

7.10 Opdrachtnemer kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door derden aan huis, inboedel en dier tijdens afwezigheid van opdrachtgever.

7.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer in bewaring gegeven sleutel welke door aantoonbare nalatigheid in handen is gekomen van derden.

7.12 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

8.2 Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Geschillen9.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10 – Privacy– zie onze privacy verklaring