Privacy

 

Privacy verklaring ThuisDierService Pegasus V.O.F.

ThuisDierService Pegasus V.O.F., gevestigd aan Buitendijk 42

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 28-5-2018

 

3292LB Strijensas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. Contactgegevens:

www.thuisdierservice.nl Buitendijk 42

3292LB Strijensas

Tel: 06-21451195

Email: info@thuisdierservice.nl

 

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

ThuisDierService Pegasus V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u         deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ThuisDierService Pegasus V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– ThuisDierService Pegasus V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ThuisDierService Pegasus V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 24 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

ThuisDierService Pegasus V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ThuisDierService Pegasus V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ThuisDierService Pegasus V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thuisdierservice.nl. Wij zullen dit zo snel mogelijk onderzoeken.

 

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuisdierservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ThuisDierService Pegasus V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuisdierservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ThuisDierService Pegasus V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Margriet Prein en Simone van Laar
ThuisDierService Pegasus